CO2-neutral kommune i 2045, men hvor står vi?

Frederikssund Kommune har en vision om at være en CO2-neutral kommune i 2045. Det er et langsigtet perspektiv at arbejde ud fra, derfor er det nødvendigt at have en overordnet prioritering af klimaindsatsen frem mod 2045.

Kommunens klimastrategi peger på, at der skal gennemføres indsatser indenfor følgende områder:

  • Transport
  • Energi (varmeforsyning og el)
  • Jordbrug
  • Industri

I en Klimahandleplan vil kommunen sikre den rette prioritering af de mange handlinger, der skal gennemføres for at opnå en CO2-neutral kommune.

Hvad er udgangspunktet?
For at finde frem til den rette prioritering er det nødvendigt at have et overblik over CO2-udledningerne i Frederikssund Kommune. 

Et overblik over CO2-udledningerne kan hentes i kortlægningsdata fra Energi- og CO2-regnskabet, som er det officielle statslige tilbud til kommunerne til at opgøre den geografisk baserede CO2- udledninger.

Du kan selv hente oplysninger her.

Læg mærke til, at Energi- og CO2-regnskabet på nuværende tidspunkt er et opgørelsesværktøj og ikke et potentiale eller scenarie værktøj.

Energi- og CO2-regnskabet udvikles fortsat med det mål at give så korrekt et billede som muligt af den faktiske CO2- udledning. Tallene justeres derfor løbende.

En indsats i den kommende klimahandleplan er at udvikle og kvalitetssikre Energi og CO2-regnskabet for Frederikssund Kommune. Det vil ske i forbindelse med kommunens deltagelse i det fælleskommunale projekt DK-2020, som Frederikssund Kommune deltager i fra 2022.

Kortlægning af CO2-udledninger i Frederikssund kommune
Nøgletal fra Energi- og CO2-regnskabet:
Frederikssund Kommunes samlede udledning: 330.134 ton CO2
Udledning pr. indbygger: 7,31 ton CO2

Kortlægningen for Frederikssund Kommune viser, at langt de største udledninger kommer fra transportsektoren (40%) og energisektoren (46 %). Landbrug udgør 10% af udledningerne og kemiske processer herunder industrien udgør 3%. Emissionerne fra affaldsdeponier er opgjort til 1%, men er taget ud fra en gennemsnitlig betragtning og opgjort som en samlet andel af den samlede CO2-udledning i Danmark.

DN Frederikssund er repræsenteret i Frederikssund kommunes Klimaråd. Oplysningerne her er dog hentet fra dagsordenen for Teknisk Udvalg i Frederikssund kommune.