De fire emner til politikerne er følgende:
1. Beskyt vores sårbare natur
2. Naturens grundvand skal give rent drikkevand!
3. Åernes vand giver liv på land!
4. Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet
Her er Ole Frimann Hansen’s (SF) svar på hvordan han vil arbejde med de fire emner de kommende fire år.

Beskyt vores sårbare natur:
Der skal gennemføres tilstandskontrol for arter og natur, der skaber erfaring og viden. Biodiversitetsmål skal sikres ved finansiering og virkemidler. Sikring af natur på både højjord og lavbund, fx via jordfordeling, skal forenkles og udvides. Vi skal skabe fristeder for arter med mest mulig sammenhæng og adgang.”

Naturens grundvand skal give rent vand:
Hvis vi i fremtiden fortsat skal kunne drikke vandet direkte fra hanen, er vi nødt til at gøre noget nu. Tallene for giftige pesticidrester i drikkevandsboringerne stiger. Fortidens giftige synder siver ned gennem jorden og løber ud i vores grundvand. Det betyder, at vi i fremtiden skal rense vores drikkevand og købe vand på flaske. Det kan og skal vi ikke leve med. SF kræver, derfor et forbud mod brug af pesticider i alle vandværkernes sårbare vandindvindingsområder.”

Åernes vand giver liv på land:
Ådale og lavbundsarealer langs vandløb og søer skal frigøres for dræning, gødning og gift. Hvis en dræning ikke kan undværes, behandles den som punktkilde, både for drivhusgasser og vandopløste stoffer. Der skal genskabes gode fysiske forhold i vandløbene, fx genslyngning og minimal grødeskæring. Skærpede indsatser for at skabe rent vand i søer og deres tilløb så fx badning bliver attraktivt når naturen kan bære det.”

Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet:
Vi skal nå 70% målet i 2030 og være klimaneutrale i 2040. Fra energifattigdom til energieffektivitet. Vi skal gennemføre en omfattende elektrificering af varme, transport og industri. Vores fødevaresektor skal gå fra at være klimabelastende til at være en grøn rollemodel.”

Kom til grønt vælgermøde
Hvis du er blevet nysgerrig på mere og måske selv har spørgsmål du gerne vil stille lokalpolitikerne, så kom med når DN Frederikssund inviterer til vælgermøde. Det grønne valgmøde foregår i Slangerup Idræts- og Kulturcenter lørdag den 6. november fra kl. 14.30- ca. 16.00. Tilmelding ikke nødvendig.

Link til valgmøde.