De fire emner til politikerne er følgende:
1. Beskyt vores sårbare natur
2. Naturens grundvand skal give rent drikkevand!
3. Åernes vand giver liv på land!
4. Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet
Her er Jørgen Bech's (Venstre) svar på hvordan han vil arbejde med de fire emner de kommende fire år.

Beskyt vores sårbare natur  
Vores kommune rummer helt unikke naturområder. De giver os nogle helt særlige muligheder, men også forpligtelser. Vi skal bl.a. sikre sjældne planter og dyr bedre vækstmuligheder.  

I marts 2021 krævede Venstre en Naturstrategi, der kan sætte mål og retning for den ønskede udvikling inden for: Naturen på Land, Vand & Kyster, Bynatur og Biodiversitet og Naturoplevelser. Den skal gennemføres.   

Naturens grundvand skal give rent vand  
Beskyttelse af grundvandet skal fortsætte med de Boringsnære Beskyttelsesområder. Drikkevandet SKAL sikres.   

Åernes vand giver liv på land
Det er et hovedområde i naturstrategien. Vandløb og vådområder er vigtige økosystemer. Vi vil sikre god økologisk tilstand i vandløb.   

De snoede forløb skal genetableres, hvor muligt. Der bør også flere penge til rekreative stiforbindelser langs åerne. 

Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet
Venstre krævede i november 2018 en Klimastrategi. Der er nu konkrete delmål og store millionbevillinger til indsatsen, herunder med en særskilt Klima og Naturafdeling.   

De seneste 10 år er kommunens eget CO2 udslip reduceret med mere end 44 pct., men vi skal videre for at opfylde målene. Fossilfri i 2030 og CO2 neutral i 2045.   

Vi vil etablere et politisk klimaudvalg for at få fuld politisk fokus på den grønne omstilling.  

Vi vil ikke blot skubbe danske arbejdspladser eller CO2-udslip til udlandet. Det gavner ingen.  Det potentiale, som ligger i den grønne omstilling, skal give grøn udvikling og flere arbejdspladser.  

Der udestår et kæmpe arbejde og samarbejde. Vi vil sikre at det sker målrettet og vedvarende.