Kommuneplan 2021-2033 – hvad skal fremtiden byde på?

Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år frem. Den er i høring indtil d. 9. sept. 2021. Læs DN Frederikssund’s holdninger og konkrete forslag til den kommende kommuneplan.

Læsning i kommuneplan peger på, at byrådet har mange gode intentioner, men at de skitserede mål desværre synes at have en lang tidshorisont, før de kan forventes realisere. Kommuneplanen beskriver byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år 

Udvidelse af Nationalparken
Der er behov for at den nuværende afgrænsning af Nationalparkens i Frederikssund kommune rykkes mod nord; omfattende en større del af Selsø-Skuldelevområdet, Skuldelevskibenes findested og det fredede Lille Rørbæk-område på fjordens østlige side.

Jord- og stendiger
At der på ny indgår et landkort over digernes placering i kommuneplanen. Ud over den kulturhistoriske betydning har digerne også en uvurderlig værdi for biodiversiteten ved at skabe grønne korridorer i landskabet, til glæde for det menneskelige øje, men i lige så høj grad til gavn for mange mindre pattedyr og krybdyr, hvor digerne fungerer som skjulesteder mod rovfugle.

Naturens grundvand - vores drikkevand
Fremtiden for vores drikkevand i Frederikssund ser dyster ud: I 48,7% af Frederikssund Kommune's drikkevandsboringer er der fundet rester af sprøjtegift, heraf viste 15 boringer fund af sprøjtegift over grænseværdien. Den nye Kommuneplan skal derfor fastlægge skærpede krav for grundvandshensyn. Såvel overfor erhvervsvirksomheder som overfor andre grundejere - for arealmæssigt små, som store indehavere.

Derudover indeholder høringssvaret fra DN Frederikssund til kommuneplan, emner som;

- Rekreative stier
- Landsbyernes gadekær
- Genetablering af vejtræer og alléer
- Landskabsbeskyttelsen
- Udsigtspunkter m.m.
- Separatkloakering - en naturlig nødvendighed
- Vandløbene er naturens livgivende system
- Vandet skal være en del af kommuneplanen, som vor helhedsplan
- Vinge
- Byernes udvikling

 I tilknytning til Kommuneplanens overvejelser om forlængelse af Strandvangen til Frederikssund-motorvejen, har DN Frederikssund vedlagt henvendelse af 20. maj 2021 til Vejdirektoratet. Den omhandler faunapassager over og under den planlagte Frederikssundsmotorvej.

Læs det fulde høringssvar fra DN Frederikssund.

Læs tillæg i form af henvendelse til Vejdirektoratet om faunapassager over og under den planlagte Frederikssund-motorvej.