DN Frederikssunds råd om solcelleparker

DN Frederikssund har rådgivet om etablering af solceller. Et firma i Frederikssund planlagde at etablere en solcellepark for at producere egen strøm. DN Frederikssund blev kontaktet af firmaets rådgiver, som ønskede at undgå potentielle konflikter. DN Frederikssund gav rådgivning om placering og opstilling af solcelleparker, med fokus på naturbeskyttelse og bæredygtighed. Rådene blev integreret i projektet og kommunens plangrundlag

Et stort firma med domicil i Frederikssund kommune, ønskede at få etableret en solcellepark. Formålet var, at firmaet skabte egen produktion af strøm.

Den oplysning fik vi i DN Frederikssund fra en teknisk rådgiver, som firmaet havde entreret med.

Rådgiveren havde selv stor viden om solceller og andet, men ønskede at sikre sig imod ”muligt bøvl” fra en solcelleparks omgivelser, heriblandt modstand eller indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i kommunen.

For DN Frederikssund var det anderledes at forholde sig til en potentiel, stor solcellepark, men dog ikke skræmmende, da firmaets tekniske rådgiver var indstillet på dialog. Samarbejde mellem DN Frederikssund og andre DN-afdelinger bevirkede også, at andres viden kunne udnyttes og bruges til vor lokale medvirken om solcelleparker.

Danmarks Naturfredningsforening/ fotograf: Jesper Bjerring Larsen

Resultatet blev nedenstående rådgivning til firmaets tekniske rådgiver. Rådgivning, der derefter

 1. blev bygget ind i hele byggeprojektet og
 2. indgik, som grundlag for kommunens plangrundlag.

Her kan du læse DN’s gode råd:

DN Frederikssund ønsker at solcelleparker placeres uden for:

 • Natura 2000 områder
 • 3 områder
 • fredede arealer
 • lavbundsarealer, som kan genskabes som vådområder med stor naturværdi (ellers ok)
 • arealer udpeget som særlige/værdifulde landskaber
 • arealer med et oplagt naturpotentiale eller på arealer, der kan binde store eksisterende naturarealer sammen 
 • strandbeskyttelseslinjen

Den optimale placering af solcelleparker

 • erhvervsområder og på tage
 • områder med særlige drikkevandsinteresser
 • landbrugsjord af ringe kvalitet
 • arealer, som kun er lidt synlige i landskabet
 • arealer hvor nedlæggelse af landbrugsdrift kan bidrage til at mindske udledningen af kvælstof og fosfor

 DN Frederikssund anbefaler i øvrigt 

 • at kommuneplanen fastlægger den maximale størrelse
 • minimum 30% friareal
 • minimum afstand mellem anlæg på 2 km
 • frihøjde på den lave ende af solcellerne minimum 60 cm, men optimalt 100 cm for mere vild vegetation og bedre levemuligheder for flere dyr
 • levende hegn af hjemhørende arter
 • eventuel hegning med trådhegn bør være hævet 20 cm over jorden, alternativt faunapassager for hver 25 m
 • forbud mod brug af pigtråd (der er i øvrigt intet lovkrav om indhegning og forsikring kan tegnes)
 • forbud mod sprøjtegift til bekæmpelse af uønsket bevoksning.
 • planlægning for arealudnyttelse ved eventuel nedlæggelse, først og fremmest naturgenopretning

Der skal være fuld åbenhed omkring specifikationer og godkendelser på alle anvendte materialer.