Fredningsområdet har, gennem en mangeårig anvendelse til øvelsesformål for militære aktiviteter, bevaret og udviklet et enestående naturindhold.

Terrænet rummer varieret kystnatur, artsrige overdrev og rigkær, store slette- og engarealer, varierede skove og krat, moser og småsøer. Det kan karakteriseres som kernen i et meget værdifuldt storskalalandskab med meget lidt bebyggelse, hvor det udyrkede skydeterræn via store marker visuelt afgrænses af et sammenhængende skovområde mod nord og øst og af Isefjorden mod vest og syd.

Baggrunden for fredningsforslaget er et ønske om at sikre området som et offentligt tilgængeligt, storslået landskab med en rig natur uden forstyrrende anlæg i det tilfælde, at de militære øvelsesaktiviteter måtte ophøre og Forsvaret afhænde området. 

En fredning skal først kunne træde i kraft i nævnte tilfælde, og indtil da være sovende og uden indflydelse på den militære anvendelse, som vil kunne fortsætte efter Forsvarets behov.

For yderligere oplysninger henvises til selve fredningsforslaget. Læs her.