Danmarks Naturfredningsforening er en privat og uafhængig forening, men dens virke er lovfæstet. Det betyder, at den lokale afdelingen skal høres og har ret til at gøre indsigelse over for myndigheders afgørelser i sager om naturbeskyttelse og miljø. Afdelingerne kan også selv tage initiativet til aktiviteter.

Medlemmerne af DN Frederikssund lægger en frivillig indsats i det lokale foreningsarbejde, fordi vi holder af den natur, som kommunen er så rig på. Vi vil gerne dele vores begejstring med alle ved at arrangere ture, aktiviteter og møder, der sætter fokus på både de mange oplevelser, som naturen kan tilbyde, og på de mange udfordringer, som bevarelse af naturen og vores miljø indebærer.

Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Dette gøres i forbindelse med regionale-, kommunale- og lokalplanlægningsprocesser. Desuden kan afdelingen benytte sig af sine klagerettigheder i forbindelse med kommunale dispensationer, når lovmæssige beskyttelseslinier eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.
DN i Frederikssund er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. Arbejdet handler primært om at bevare og pleje den spændende natur, som omgiver os.

DN kan ikke sige nej til et projekt, men DN kan anke en tilladelse fra kommunen eller en statslig styrelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer den endelige afgørelse i sagen.

Tilladelserne, som vi behandler, kan opdeles i følgende hovedområder:

Landzonetilladelser
I landzone må der i princippet kun opføres bygninger til landbrug, skovbrug og fiskeri. Vi er specielt opmærksomme på, om de tilladte byggerier eller anlæg vil være skæmmende for oplevelsen af landskabet.

Naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelse
Sagerne her kan handle om opdyrkning af arealer, som ifølge loven skal henligge uberørt. Det kan også være byggeri, der ligger for tæt ved skov, vandløb og strand. Når der gives dispensation fra en gældende fredning, indkalder fredningsnævnet ofte til et fredningsmøde, hvor vi deltager på lige fod med kommunen, Naturstyrelsen og ejeren.

Miljøloven
Herunder hører bl.a. særligt forurenende virksomheder.
Udvinding af råstoffer kystsikring.

I bestyrelsen fordeler vi os i arbejdsgrupper, så det enkelte medlem arbejder inden for områder, hvor han/hun har mest indsigt, og arbejdsgrupperne bruger naturligvis mails til intern kommunikation.