Bibliotek.dk
Du kan se hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det eller se hvilket bibliotek der har materialet hjemme.
Søgning på bibliotek.dk


Arkiv.dk
I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger.
Søg på arkiv.dk

Læs Slots- & Kulturstyrelsen's fredningstekst.