De fire emner til politikerne er følgende:
1. Beskyt vores sårbare natur
2. Naturens grundvand skal give rent drikkevand!
3. Åernes vand giver liv på land!
4. Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet

Her er Ulrik Goos Iversen's (Ø) svar på hvordan han vil arbejde med de fire emner de kommende fire år.

Beskyt vores sårbare natur:
"Frederikssund har store og værdifulde naturområder. Roskilde Fjord er udpeget til Natura 2000 område, der er internationalt værdifuldt. Her skal naturen have førsteprioritet. Mange af strandengene er ved at gro til. For at sikre naturværdierne skal vi støtte de få landbrug, der stadig har kvæg på græs. Vi vil give støtte til hegning og hjælp til omlægning til økologisk landbrug. Vi vil have mere vild natur og flere levesteder for dyr og planter. Vi vil have grønne lokalplaner og planlægning, der fremmer naturen og øger mangfoldigheden på kommunens grønne områder."

Naturens grundvand skal give rent vand:
"Den udbredte brug af pesticider især i giftlandbruget truer vores drikkevand. Pesticider, som tidligere har været anvendt, er endt i grundvandet - vores drikkevand. Samtidig er der kommet nye og stærkere pesticider, som også udgør en fare for bier og andre bestøvere, som er nødvendige for vores frugter, træer og grøntsager. Den bedste løsning er giftfrit, økologisk jordbrug. Vi kæmper for, at ufravigelige klausuler ved salg af kommunens arealer om, at der ikke må sprøjtes på arealerne og at der kun må dyrkes og bygges økologisk."

Opstil delmål for kommunens CO2-neutralitet:
"Vi bakker op om kommunens klimaplan, men kræver 2025-mål, så politikerne kan stilles til regnskab ved det næste kommunalvalg. Vi ønsker en intern CO2-pris på indkøb, når kommunen skal vælge mellem forskellige leverandører og forskellige byggemetoder. Enhedslisten ønsker at al byggeri og renovering har fokus på at minimere miljø- og klimapåvirkningen i hele byggeriets levetid.  Kilometer kørt på kommunens vegne skal være 95 pct. fossilfri i 2025."

Kom til grønt vælgermøde
Hvis du er blevet nysgerrig på mere og måske selv har spørgsmål du gerne vil stille lokalpolitikerne, så kom med når DN Frederikssund inviterer til vælgermøde. Det grønne valgmøde foregår i Slangerup Idræts- og Kulturcenter lørdag den 6. november fra kl. 14.30- ca. 16.00. Tilmelding ikke nødvendig.

Link til valgmøde.